Το μάθημα αυτό παρέχει στον φοιτητή την δυνατότητα να κατανοήσει την αρχιτεκτονική, τον Αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό συστημάτων (Systems Engineering), την Unified Modeling Language, και τον έλεγχο των σύνθετων έργων μέσω της χρήσης των μετρήσεων. 

Ειδική έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επιστήμης, τέχνης, αφαιρετικής διαδικασίας, επαγωγικής διαδικασίας, συστημάτων μηχανικής και διαχείρισης.